תקנון האתר

תנאי שימוש אתר קבוצת דרייב

הואיל ואני מעוניין להשתמש באתר (כהגדרתו להלן) של חברת קבוצת א. דרייב בע"מ (להלן: "החברה" או "קבוצת דרייב") ;

לפיכך, אני מסכים, מצהיר ומתחייב כדלקמן:

1. מבוא

1.1 הרישא של תנאי השימוש מהווה חלק בלתי נפרד מהם.

1.2 תנאי שימוש אלה נכתבו בלשון יחיד אך כמובן הם יחולו על הרבים ועל כל אישיות משפטית, לפי העניין.

1.3 בתנאי שימוש אלה יהיו למונחים הבאים הפירושים המופיעים לצידם:

1.3.1 "האתר" – אתר האינטרנט של קבוצת דרייב ובכלל זה אתרי האינטרנט של החברות המוחזקות על ידי קבוצת דרייב אשר שמן מצויין באתר.

 1.3.2 "שירותים" – השירותים המפורטים בסעיף ‏3 להלן.

1.3.3 "תנאי השימוש" – התנאים המפורטים במסמך זה.

2.  השימוש באתר

2.1 המשתמש מתחייב שלא לבצע פעולה כלשהי אשר יש בה כדי להוות הפרה של תנאי השימוש ו/או הוראות הדין ו/או שיש בה כדי לגרוע מאיזו
מזכויותיה של החברה ו/או של צד ג' כלשהו ו/או העלולה להזיק לאתר ו/או לרשתות התקשורת. חל איסור לעשות שימוש באתר למטרה
בלתי חוקית או אסורה.

2.2 הפרטים הינם אישיים ואינם ניתנים להעברה. באם הועברו פרטי לקוח לידי צד ג', על המשתמש לפנות לעדכון החברה ללא שיהוי. בכל מקרה
החברה לא תישא באחריות כתוצאה משימוש בפרטים אלה, מכל סיבה שהיא. המידע המוצג הינו לשימושו האישי של המשתמש, וחל איסור
לעשות כל פעולה במידע, כולו או חלקו, שיש בה כדי לפגוע בזכויות הקניין של החברה ו/או מי מטעמה.

2.3 המשתמש מתחייב שלא לנסות לקבל גישה ללא הרשאה לאתר, לשירותים, לתכנים, לחשבונות של אחרים או למערכות מחשבים או רשתות
המחוברות לאתר באמצעות "פריצה" (Hacking), "כריית סיסמאות" (Password Mining) או בכל אמצעי אחר. כמו כן המשתמש מתחייב
לא להשיג או לנסות להשיג שירותים או מידע כלשהם באמצעים שלא הועמדו לרשותו באופן מכוון על-ידי החברה.

2.4 השימוש בחלק מהשירותים והצפייה בחלק מהתכנים מוגבלת למחשבים המצויים בישראל. לפיכך, אין לבצע כל פעולה שמטרתה לעקוף
בדרך כלשהי מגבלה זו.

2.5 המשתמש מתחייב לא להעלות לאתר או להעביר בכל דרך אחרת, כל וירוס, "תולעת" (worm), סוס טרויאני, רוגלה (spyware), נוזקה
(malware), או כל קוד מחשב, קובץ או תוכנה אחרים אשר עשויים להזיק, או נועדו להזיק לפעילות האתר ו/או החברה.

2.6 המשתמש מתחייב שלא להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers ,Robots וכדומה,
לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של מידע מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת
לקט, אוסף או מאגר שיכילו מידע מהאתר.

2.7 המשתמש מתחייב שלא להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה;

2.8 המשתמש מתחייב שלא להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת –
המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם או מהווים עיבוד או שיכתוב של הנתונים המופיעים באתר. בנוסף, מתחייב המשתמש שלא להעתיק מידע מתוך האתר ולפרסמו ברבים ללא קבלת אישור מראש ובכתב מאת קבוצת דרייב. 

3. שירותים באתר ואישור לקוח

3.1 השירותים המסופקים באתר:

3.1.1 האתר מציג בפני המשתמש את השירותים המסופקים על ידי החברה ותנאיהם, כפי שיתעדכנו מעת לעת. המשתמש מאשר כי מעת לעת
יעודכנו השירותים הניתנים דרך האתר וכי ככל שהמשתמש יקבל שירותים אלה, הוא מאשר כי, יחולו עליו תנאי השימוש דנן.

3.2 המשתמש מאשר כי החברה רשאית להשתמש בעוגיות (COOKIES) לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר ובכלל זה כדי לאסוף נתונים
סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות אישיות של המשתמש, לצרכי שיווק ולצרכי אבטחת
מידע. עוגיות משמשות גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטי משתמש בכל פעם שהוא מבקר מחדש במדורים באתר המחייבים רישום
ככל שישנם כאלה. עוגיות הן קבצי טקסט שהדפדפן במחשבו של המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה. חלק מהעוגיות יפקעו
כאשר המשתמש יסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלו. המידע בעוגיות מוצפן והחברה נוקטת צעדי
זהירות באופן שרק מחשבי החברה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.

4. קניין רוחני

4.1 כל המידע המצוי באתר ו/או הדפים המופיעים באתר הינו רכושה הבלעדי של החברה. לפיכך, חל איסור על העתקה או כל פעולה אחרת
מבלי לקבל את אישור החברה לכך. יובהר, כי גם אם יינתן אישור שכזה, הרי שיהיה זה אישור לשימוש לצרכים אישיים בלבד ולא לצרכים
מסחריים.

4.2 הסימנים באתר הינם סימני מסחר המהווים קניינים של החברה. אין לעשות כל פעולה אשר יש בה כדי לפגוע בזכויות היוצרים או בזכויות
קניין רוחני אחרות של החברה.

4.3 חל איסור על שינוי, העתקה, הפצה, פרסום של מידע, שירות או תוכנה שמקורם באתר זה.

5. הגנת פרטיות, מידע ואבטחת מידע

5.1 החברה רשאית לאסוף נתונים אודות המשתמש ופעולותיו ולעבדם בכל צורה שהיא. החברה תוכל לעשות שימוש בנתונים אלה לצורך
שיפור השרות, טיפול בתלונות, למטרות סטטיסטיות שונות וכו'.

5.2 החברה שומרת לעצמה הזכות לחשוף מידע אישי אודות לקוחותיה או אודות השימוש שלהם באתר כולל תוכן השימוש, ללא קבלת רשות
מהמשתמש, אם החברה מאמינה בתום לב כי פעולה זו חיונית כדי: לציית לדרישות הדין או הליך משפטי; להגן על זכויות או על קניין של
החברה; לאכוף את הסכם השימוש ו/או תנאי השימוש; להגן על האינטרסים של לקוחותיה או של אחרים.

5.3 המשתמש מאשר כי ידוע לו כי השימוש באתר חשוף לסיכונים הכרוכים בשימוש ברשת האינטרנט לרבות וירוסים, סוסים טרויאניים וכד',
ציתות, פריצה, התחזות והונאות מכוונות אחרות. החברה משקיעה מאמץ רב בהגנה מפני סיכונים אלה אך למרות זאת אין אפשרות
להגנה מוחלטת ולכן החברה לא תשא באחריות בשל נזקים כתוצאה מהתממשות הסיכונים, לרבות גילוי ו/או שיבוש המידע במערכות, שיבוש בהוראות/בקשות,
פעולות לא מורשות, שיבושים בפעילות האתר לרבות אי ביצוע ו/או ביצוע שגוי ו/או ביצוע מאוחר של הוראה, חוסר זמינות של חלק
משרותי האתר וכיוצ"ב.

5.4 החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב להעניק גישה לאתר או לחלקים ממנו לכל משתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן התראה
מוקדמת ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין.
                   
מבלי לגרוע מהאמור, החברה תהא רשאית למנוע לאלתר (ואף לחסום) ממשתמש לעשות שימוש באתר בכל אחד מהמקרים הבאים:
א.המשתמש הפר תנאי מתנאי השימוש.           
ב.המשתמש מסר בעת השימוש באתר פרטים שגויים במתכוון.
ג. המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או בפעילות התקינה של האתר.

6. הגבלת אחריות

6.1 האחריות על השימוש באתר והאחריות על תוצאות השימוש באתר הינה על המשתמש בלבד, והחברה ו/או מי מטעמה ו/או נושאי המשרה
שלה לא יישאו בכל אחריות בגין הפסד ו/או נזק העלולים להיגרם, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מהשימוש באתר ו/או אי השימוש בו.

6.2 המידע המופיע באתר הינו נכון למועד הצגתו בלבד. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר ובין המידע המופיע
במערכות החברה, יגבר המידע המופיע במערכות החברה, והחברה ו/או מי מטעמה ו/או נושאי המשרה שלה לא יישאו בכל אחריות בגין
הפסד ו/או נזק העלולים להיגרם, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מסתירה כאמור.

6.3 השירותים הניתנים באתר ניתנים כמות שהם (AS IS). לא תהיה למשתמש כל תביעה/תלונה/דרישה כלפי החברה בשל תכונות השירות,
יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו האישיים.

6.4 ידוע למשתמש שתיתכן אפשרות שבמידע המופיע באתר נפלו שגיאות ו/או אי דיוקים וכיו"ב, טעויות אנוש, תקלות מחשב או טעויות סופר
וכד' ו/או שינויים אשר נגרמו על ידי מי שאינו מורשה לעסוק בכך, למרות שהחברה פועלת כדי למנוע מצבים כאלה.

6.5 טעות בהזנת הנתונים ו/או לכל פרט אחר הינה באחריות המשתמש בלבד.

6.6 מבלי לגרוע מכל האמור בכל מקום אחר בתנאים אלה, החברה ו/או מי מטעמה ו/או נושאי המשרה שלה לא יישאו בכל אחריות, מפורשת
או משתמעת, בקשר עם האתר לרבות כל תוכן ושירות בו, ו/או בקשר להתאמתו ו/או למטרה ספציפית ו/או לדרישות המשתמש. כמו כן,
החברה ו/או מי מטעמה ו/או נושאי המשרה שלה אינם אחראים לנזק אשר עשוי להיגרם למשתמש כתוצאה מתוכן האתר ו/או מהשירותים
הניתנים בו ו/או כתוצאה מתקלה/פגם או אופן תפעול שגוי של התוכנה המפעילה את האתר ו/או את הגישה אליו, לרבות זמינות האתר.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתמש מאשר ומסכים כי החברה /ואו מי מטעמה ו/או נושאי המשרה שלה ו/או כל גוף או אדם הקשורים
ו/או המעורבים ביצירת האתר או תוכנו יהיו פטורים מכל אחריות וחבות, בקשר לכל נזק, פגיעה הפסד או הוצאה, בין אם ישירים ובין אם
עקיפים, הקשורים בשירותים ו/או בשימוש באתר או חוסר היכולת להשתמש באתר וכי כל אחריות וסיכון בקשר עם כל האמור יחול על
המשתמש בלבד.

6.7 באתר עשויים להיות גם לינקים (קישורים לאתרים אחרים אשר אינם מופעלים על ידי החברה). קישורים אלה אינם בשליטת ו/או אחריות
החברה והיא אינה אחראית ו/או מפקחת על תוכנם. אין בקישורים אלה כדי להעיד על הסכמה ו/או אחריות של החברה לתכנים המופיעים
שם ו/או לאמינותם ו/או עדכניותם ו/או תקינותם ו/או חוקיותם ו/או לכל מה שאמור ונכלל בהם, לרבות מדיניות הגנת פרטיות ו/או תנאי
שימוש. החברה לא תהיה אחראית לכל תוצאה אשר תגרם כתוצאה משימוש באתרים אלה ו/או מהסתמכות עליהם. בכל בעיה וטענה יש
לפנות ישירות לבעלי האתרים.

המשתמש מאשר כי ידוע לו כי התחזות לאדם ו/או לגוף אחר ו/או מסירת פרטים כוזבים ו/או שימוש בשם בדוי מהווים עבירה פלילית וכי נגד
משתמשים כאמור יינקטו כל הצעדים הקבועים בדין, לרבות במקרה הצורך תביעה בגין כל הנזקים שנגרמו לחברה, אם נגרמו.
6.8 אין בהגבלת האחריות בסעיף זה כדי לגרוע מהגבלת אחריות אחרת בתנאי השימוש.

7. שינויים באתר
7.1 החברה שומרת לעצמה הזכות לשנות האתר מעת לעת, היקף וזמינות השירותים המוצעים בו וכן כל היבט אחר הכרוך בתפעולו, מבלי
שתצטרך להודיע על כך מראש. שינויים שכאלה, יכול שייווצרו כתוצאה מאופיו המשתנה של האינטרנט וכן בשל שינויים טכנולוגיים
המתבצעים ברשת. יובהר, כי שינויים אלה עשויים לגרום לתקלות או לאי נוחות, אך ללקוח לא תהא כל תביעה/תלונה/דרישה כלפי
החברה עקב ביצועם.

7.2 החברה תהא רשאית לערוך שינוי בתנאי השימוש באתר מבלי שתצטרך ליתן על כך הודעה מוקדמת. משכך, יש לעיין בתנאי השימוש
בכל כניסה מחודשת לאתר, על מנת להתעדכן בהוראותיו.

8. תמיכה טכנית
החברה אינה מתחייבת להעמיד לרשות המשתמש תמיכה טכנית אודות תפעולו של האתר ו/או שירותים המסופקים באמצעותו. המשתמש
מאשר כי הוא לא יעלה כל תלונה כלפי החברה נוכח העדר תמיכה כאמור.

9. הפסקת שרות
החברה רשאית בכל עת להחליט כי היא מפסיקה את פעילותו של האתר או משנה את אופיו.

10. הדין הנוהג וסמכות שיפוט
על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל, ולבתי המשפט במחוז מרכז תהא הסמכות הבלעדית והיחידה בכל עניין הקשור בהם.

Scroll to Top